Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ อีซูซุสงวนไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อีซูซุสงวนไทย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด (โดยเรียกรวมว่า "อีซูซุสงวนไทย", "เรา", "พวกเรา", "ของพวกเรา") อีซูซุสงวนไทย ให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราที่จะจัดการคุ้มครองและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่เรา กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ("นโยบายความเป็นส่วนตัว" หรือ "นโยบาย") ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวม การใช้การเปิดเผยหรือการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงลูกค้ามุ่งหวัง(“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) และยังให้ความช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ถ้าหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของพวกเรา โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ของเรา

ในนโยบายนี้ อีซูซุสงวนไทย ยังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทพันธมิตร ผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการประกันภัย และผู้ให้บริการอื่นๆที่ให้การบริการหลายอย่างบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเราอาจส่งหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อจำเป็นเพื่อให้บริการหรือมอบข้อเสนอต่อท่านจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย
ในการใช้บริการทุกบริการต่างๆบนเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งงานบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรา ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัว และท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราต้องการ เราอาจไม่สามารถให้การบริการบางส่วนต่อท่านได้

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล เมื่อท่านได้ลงทะเบียนบัญชีกับเรา เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่ อีเมล เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจอนุญาตให้ท่านใช้สื่อดังกล่าวนี้ในการสร้างและเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านกับทุกๆสื่อสังคมออนไลน์ การเชื่อมต่อบัญชีซึ่งถูกจัดการโดยสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีบนเว็บไซต์ของ อีซูซุสงวนไทย อาจทำให้เราสามารถเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยอัตโนมัติ ท่านได้ตกลงให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล ที่ได้รับจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ตามโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆที่ท่านได้สร้างขึ้น เช่น โพสต์ข้อความของท่าน ประวัติการค้นหาหรือข้อมูลธุรกรรมของท่าน
อายุ เพศ ความต้องการ ความสนใจหรือสิ่งที่ชอบ ซึ่งท่านอาจให้ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการลงทะเบียนหรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปในบัญชีของท่าน
ข้อมูลอื่นๆที่อาจจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการ เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน สัญญากู้ยืมเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงิน หรือข้อมูลเครดิต จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
กิจกรรมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา บริการที่ท่านเลือกและการติดต่อสื่อสารกับเรา
ข้อมูลระบุตำแหน่งพิกัดเพื่อให้บริการที่จำเป็นต้องอ้างอิงจากตำแหน่ง เช่น การค้นหาสถานที่ให้บริการของเรา
ข้อมูลการค้นหาและการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ค่าสถิติของเว็บเพจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาในการเข้าชม ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณา ไอพีแอดเดรส อุปกรณ์การใช้งาน ข้อมูลประชากร ประวัติการค้นหา ข้อมูลคุกกี้และพิกเซล
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราหรือที่บริษัทฯได้รับไว้

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง เรา จะได้รับข้อมูลของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ www.isuzu-stm.com (“เว็บไซต์”) เป็นช่องทางหลัก เรารวบรวม ดำเนินการและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้าท่านอื่น ๆ ของเรา
เมื่อท่านได้ทำการสมัครสมาชิกลงทะเบียนและ/หรือใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา
เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล/หรือข้อมูลบริษัทนิติบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
เมื่อท่านค้นหารายการบนเว็บไซต์ของเรา
เมื่อท่านได้ส่งแบบคำขอหรือให้ข้อมูลบนแบบคำขอเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยทางออนไลน์หรือโดยวิธียื่นเอกสาร
เมื่อท่านโพสต์ ให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียน บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือในช่องทางติดต่อของเราต่างๆ
เมื่อท่านได้เข้าถึงเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ ดำเนินธุรกรรม เข้าทำข้อตกลงบริการใดๆหรือให้เอกสารหรือข้อมูลต่างๆ
เมื่อท่านติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย โทรสาร การพบปะ สื่อโซเชียล เว็บไซต์ กล่องข้อความ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นใด

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของเรา บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของเรา บริษัทในกลุ่มอีซูซุสงวนไทย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน บริษัทลูกและ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เรา จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การวิจัยตลาดและการติดต่อเพื่อการขาย การรับประกันรถยนต์ การบริการหลังการขาย และบริการเสริมของเรา บริษัทในกลุ่ม อีซูซุสงวนไทย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน
เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของลูกค้าในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ตามข้อกำหนด
เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ลูกค้าให้ไว้รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของเรา บริษัทในกลุ่มอีซูซุสงวนไทย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน
เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของเรา บริษัทในกลุ่ม อีซูซุสงวนไทย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและแคมเปญต่างๆ กับลูกค้าทางออนไลน์
เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการตามคำร้องขอการบริการของท่าน ยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อรับและส่งการติดต่อสื่อสาร จัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ตอบคำถามจากลูกค้า ขอความคิดเห็น
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล สำรอง และจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงการผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการให้บริการของเรา บริษัทในกลุ่ม อีซูซุสงวนไทย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน จัดการ ส่งเสริม ดำเนินการ จัดหาและ/หรือดูแลการใช้งานของท่าน หรือเพื่อเข้าถึงการให้บริการและเว็บไซต์ของเรา
เพื่อให้ท่านเข้าถึงประวัติการค้นหาหรือการตั้งค่าส่วนตัว การระบุและยืนยันตัวตนของท่าน
เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เสนอเนื้อหาที่ท่านอาจสนใจ และโฆษณาให้แก่ท่าน
เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อตกลงอื่นๆของเรา
เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
เพื่อสนับสนุนและจัดการการอัพเดทซอฟท์แวร์ เนื้อหาเว็บไซต์ต่างๆ และ/หรือการอัพเดทอื่นๆ ที่ส่งเสริมการบริการเป็นไปอย่างราบรื่น
เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิดหรือกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ
เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันสินค้าและบริการ
เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

การเปลี่ยนแปลงและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ออัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถที่จะเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้ทันสมัยได้ ท่านสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีบนเว็บไซต์
เพื่อให้ท่านได้รับการให้บริการที่ดีที่สุด เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถส่งคำขอมายังเราเพื่อให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บไว้ได้ที่เราไม่ได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เอง
หากท่านไม่ต้องการรับการข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลทางการตลาดในอนาคตใดๆ หรือต้องการให้ลบชื่อของท่านออกจากรายการจดหมาย โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญกับเรา อย่างไรก็ตามในบางเหตุการณ์เราอาจจะแบ่งปันและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ บริษัทในกลุ่ม อีซูซุสงวนไทย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้ให้บริการต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ และผู้ให้บริการทางการเงินและ/หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น บริการแนะนำบริการการเงิน บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการประกันภัย บริการอะไหล่และตกแต่งรถยนต์ บริการดูแลรักษาซ่อมแซมรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย หน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจำเป็นเพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการของเรา เพื่อทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาของเรา หรือเพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิดหรือกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อมูลการสืบค้น เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไป ได้แก่ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อ
เราจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ อีซูซุสงวนไทย จะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนด)
ในการบางกรณีเรา มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของเรา ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของเรา ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อายุ เพศ สิ่งที่ท่านชอบและความสนใจ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป
เราจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ลูกค้าได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้า (ไม่รวมถึงตามกฎหมายกำหนด) อาจมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ของเราเพื่อยืนยันเนื้อหาของบทสนทนา
เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก ด้วยมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เราต้องใช้บุคลากรจากภายนอก เราจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับการกระทำ การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ข้อเรียกร้อง ความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดจาก การละเมิดโดยลูกค้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายของ อีซูซุสงวนไทย การแจ้งเตือน และ/หรือประกาศที่อยู่บนเว็บไซต์และเผยแพร่ ได้แจ้งให้ทราบและ/หรือได้แจกจ่ายในที่อื่นใด
หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้บริการ ลูกค้าตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดชอบในความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น เว้นแต่ความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯนอกจากนี้ ลูกค้าจะปกป้องมิให้บริษัทฯต้องรับผิดชอบหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว
ลูกค้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสอีเมล์ และรหัสใช้ครั้งเดียว (OTP) ของบัญชีของลูกค้า หรือรหัสการติดต่ออื่นใด ซึ่งเป็นการระบุตัวตนของลูกค้าที่ใช้ในการติดต่อ การรับการให้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ
การติดต่อ การใช้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นโดยลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของลูกค้า โดยลูกค้าไม่จำต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ หรือกระทำการใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการกระทำนั้นอีก และลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าอันเนื่องมาจากเครือข่ายการสื่อสาร การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การบกพร่อง การสอดแทรก ไวรัสคอมพิวเตอร์ การงดเว้นการกระทำ รวมถึงการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หากความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมิได้มีเหตุมาจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้อยแรงของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า อีซูซุสงวนไทย จะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่ อีซูซุสงวนไทย จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม
การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯอาจจะแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้กับกลุ่มพันธมิตรบริษัทฯภายในขอบเขตที่มีความจำเป็น บริษัทฯจะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าวสำหรับกรณีนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

(1) ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ เราขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากเราเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ

(2) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้

(4) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(5) ท่านสามารถขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

การใช้คุกกี้ และพิกเซล
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ พิกเซล หรือคุณลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงการให้บริการเมื่อลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โอมาคาเสะ คาร์และเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของลูกค้าเพื่อที่บริษัทฯจะแสดงข้อมูลสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความสนใจของลูกค้าเมื่อลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีซูซุสงวนไทย โดยท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมของท่านที่จะแจ้งเตือนก่อนที่จะรับคุกกี้และพิกเซลได้
ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้และพิกเซลได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้และพิกเซล ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการของเราได้อย่างสมบูรณ์
คุกกี้และพิกเซล เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้และพิกเซลจะสามารถระบุข้อมูลการใช้งานที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้และพิกเซล จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์อีซูซุสงวนไทย โดยลูกค้า ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้และพิกเซล อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานใหม่ๆของลูกค้า
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้และพิกเซลจะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทฯ และ บริษัทพันธมิตร อีซูซุสงวนไทย รายงานดังกล่าว รวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทฯ ให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู ลูกค้าอนุญาตและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ากับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้ทำการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
การเสนอให้พิจารณา
การให้ข้อมูลต่างๆ ต่ออีซูซุสงวนไทย โดยผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการของอีซูซุสงวนไทย จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของอีซูซุสงวนไทย อีซูซุสงวนไทยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่อีซูซุสงวนไทย พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งอีซูซุสงวนไทย และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของอีซูซุสงวนไทย การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของอีซูซุสงวนไทย หรือการให้ข้อมูลใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับ อีซูซุสงวนไทย และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ จากอีซูซุสงวนไทย ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนกับอีซูซุสงวนไทย โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

สิทธิในระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯนั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ลูกค้าจะไม่เปิดเผยมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์อีซูซุสงวนไทย และ/หรือไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก การช้าลง การขัดขวางหรือแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบริษัทฯ หรือดักรับ ทำให้เสียหาย ทำลาย รบกวน เปลี่ยนแปลง ถอดรหัส หรือเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำให้มาตรการที่ได้ติดตั้งหรือใช้ในเว็บไซต์อีซูซุสงวนไทย ด้อยประสิทธิภาพลง
ลูกค้าจะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลติดต่อของลูกค้าคนอื่นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่เราได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่เรา เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่เรา จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน

ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

อีเมล์ : bangkem@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์: 032-44-7777

ที่อยู่: 22 หมู่ 1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

เรายินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของเรา ต่อไป